Kenneth Abrahamsson – seniorkonsult

Lärgemenskaper för analys, eftertankar och framåtblick

On/Om Kenneth

DRAKLO 059

Krokig karriär – nedlagda myndigheter – nya möjligheter

Jag har haft en intressant arbetslivskarriär. Under fyra decennier har jag arbetat med FoU-administration och forskningsfinansiering. Nästan alla myndigheter jag arbetat för har antingen lagts ned, omorganiserats, slagits samman eller bytt namn. Fram till sommaren 2012 har jag varit programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, som ändrat namn till Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (www.forte.se ). FAS har inte lagts ned men ändrat namn och leds nu av en generaldirektör Ewa Ställdal, tidigare styrelserordförande. En intressant anekdot på min yrkeslinje av nedlagda myndigheter är att min först nedlagda myndighet Universitetskanslersämbetet numera har återuppstått, dock efter min pensionering.

Jag är docent i pedagogik vid Stockholms universitet sedan 1991 och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. I huvudsak har jag arbetat med FoU-policy och FoU-administration inom områdena utbildning, arbetsliv, välfärd och hälsa. I botten är jag vuxenklinisk psykolog med stort intresse för människor vardag, livsval, kriser och utveckling samt lärande.

Under åren har jag publicerat böcker och redigerat skrifter inom olika fält, exempelvis vuxenutbildning, lärande och kompetensutveckling, yrkesutbildning och folkbildning, arbetsliv samt medborgaren och byråkratin. Innan FAS var jag verksam vid Rådet för arbetslivsforskning, Ralf och Arbetsmiljöfonden, och dessförinnan Skolöverstyrelsen, UHÄ, Universitets- och högskoleämbetet samt UKÄ, Universitetskanslersämbetet. En liten reflektion är att man första myndighet, UKÄ tillkom 1477 och lades ned 1977 under det att Ralf fick leva i endast fem år. Men nu har kanslersämbetet återuppstått när jag gått i statlig pension.

Vidare har jag varit ledamot av Utbildningsvetenskapliga kommittén, ledamot i IFAUs referensgrupp, FAS-representant i forskningsfinansiärernas analysgrupp, ledamot av Socialfondens övervakningskommitté, fortfarande ordförande i MOST-kommitten/Unesco samt tills nyligen ordförande i NORDFORSK program för excellenscentra inom välfärdsområdet. Jag har också medverkat i framtagning av underlag för strategiska satsningar och i underlag för forskningsproposition 2012/13:30 (under ledning av Vetenskapsrådet).

Från och med hösten 2012 är jag seniorkonsult med egna uppdrag och senior rådgivare för den oberoende tankesmedjan Global Utmaning www.globalutmaning.se . Under mina yrkesverksamma år har jag utvecklat omfattande nätverk och kontakter med både myndigheter och forskare i Sverige och utomlands. Under 2014/15 handlar det om ungdomars villkor  och yrkesutbildning, hållbart arbetsliv i EU-perspektiv samt frågor om bildning och folkrörelser.

Under läsåret 2013/14 har jag varit engagerad i flera olika projekt:

* Kartläggning av databaser om livet efter 50 vad gäller hälsa, levnadsvillkor, arbete, försörjning etc i JPI More Years – Better Lives
* Arbete med plattform för att påverka EU Horisont 2020 när det gäller hållbart arbetsliv – som fortfarande pågår
* Medverkan i ett CEDEFOP-projekt om lärlings- och yrkesutbildning i Europa
* Uppdrag för Ågrenska rörande kartläggning av samhällsvetenskaplig forskning om sällsynta diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna
* Diverse sakkunniguppdrag med granskning av lektorat för Linköpings och Stockholms universitet samt betygsnämnd Linköping och opponent vid Göteborgs universitet april 2014
* Vidare arbetar jag som koordinator/delansvarig för tre olika konferenser yrkesutbildning, forskning om folkbildning samt kultur för aktiv hälsa för äldre
* Jag har också jobbat med kapacitetsutveckling för institutionen för Hälsa och välfärd, Malmö högskola

* Ett mindre Sida-uppdrag om kapacitetsbyggande i stöd till forskarutbldning i Bolivia och Rwanda m.fl. länder

Under 2014/2015/ har jag haft fortsatta konsultuppdrag:

* Utvärdering för Sida om beredningsprocessen för lanseringen av Bilateral Research Training Programme med särskild tonvikt på Bolivia och Rwanda

Click to access rtpevaluationkabrahamssonfindoc1.pdf

* Medverkan i CEDEFOP-projekt om Governance and Financing of Aprenticeship Education, där jag medverkade med text om lärlingsutbildning i Sverige

file:///C:/Users/BxrK14zp6/Downloads/5553_en.pdf

Löpande konsultstöd till VINNOVA-projekt om främjande av Sustainable work i EU forskningsprogram Horizon 2020

http://www.sustainablework2020.se

Medverkan i en av Folkbildningsrådet beställd metanalys av utvärderringar 2010 till 2015 om i vilken grad statens fyra syften för stöd till folkbildningen har beaktats.

ttp://www.folkbildningsradet.se/publikationer/Utvarderingar/utvarderingar-2016/metaperspektiv/

Under senaste åren har jag fortsatt arbetet med stöd till strategi och policy för Sustainable work in Horizon 2020, också fortsatt med att skriva sakkunniguppdrag för högskolan samt lagt ned omfattande tid – non profit – inom Föreningen för folkbildningsforskning med en workshop om grävprojekt den 11 maj och den 13 september 2016 konferensen Folkbildningens forskningsdag – Det goda mötet. Folkbildning, migration och delaktighet. Sammanlagt har jag under sex år varit huvudansvarig för Folkbildningens forskningsdag.

https://webb.folkbildning.net/fb-forskning/

Jag har också börjat ett nytt mindre uppdrag för TCOs nya tankesmedja Futurion om att ta fram en idétext om Hållbart arbetsliv 2030 och en workshop på Tekniska museet den 6 september 2016. Se litteraturlistan.

Startsida

Short CV

I have more than four decades of experience of strategic research policies and issues, conferences, networks, evaluation and trend studies on education in a broad sense (higher and adult education, vocational and general education, youth education as well as popular adult education), working life and labour relations, aging, migration and public health. Furthermore, I am associate professor in education, adjunct professor in working life science, senior adviser for the Swedish independent think tank Global Challenge http://www.globalutmaning.se I was acting as chairperson for the Swedish MOST-Committee connected with Unesco http://www.unesco.org and until  2012 chairperson for NORDFORSK http://www.nordforsk.org excellence programme on Nordic welfare.

My consultancy work after my formal retirement comprises a research review on social aspects of rare diagnosis, a CEDEFOP-study on Governance and financing of apprenticeship education:

I have also done a small evualtion for Sida on research adminitsration and capacity builiding in Bolivia and Rwanda:

Click to access rtpevaluationkabrahamssonfindoc1.pdf

I am continously active as consultant on research on sustainable work systems i EU Horizon 2020

http://www.sustainablework2020.se

I have also joined a researcg team making a meta study of twenty evaluation reports on governmental support to study circles and folkhigh schools in Sweden and as now doing some scenario work for a newly started Swedish Think Tank – Futurion – my focus is sustainable work 2030.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s