Kenneth Abrahamsson – seniorkonsult

Lärgemenskaper för analys, eftertankar och framåtblick

Skills profile

Mina kompetensfält innefattar:

 • Kvalitets- och styrningsfrågor inom forskningspolitik; särskilt arbetslivsforskning
 • Forskares karriärutveckling – socialt stöd – sökseminarier inom relevanta områden
 • Utvärderingsstrategier, omvärldsanalyser och identifiering av nya forskningsbehov
 • Policystudier och konceptutveckling inom områdena utbildning, informellt lärande
 • Konferensplanering – konceptfokus – genomförande – samtalsledare – uppföljning
 • Enskilda samtal/coach/mentorskap för unga forskare och andra grupper
 • Kunskaper inom områdena utbildning, arbetsliv och välfärd samt funktionsnedsättning
 • Folkbildning, forskningscirklar, livsberättelser, valideringsfrågor, brukarmedverkan
 • Studier av livslångt lärande, vuxenutbildning och solidaritet mellan generationer
 • Idéutveckling om globala mötesplatser inom forskning, utbildning och lärande
 • Arbetets framtid. Framtidens arbete. Nya och gamla jobb byter plats.
 • FUTURAGE 097

My competence portfolio:

  • Quality issues and governance/steering and monitoring in research policies, especially working life research
  • Career development of young scholars – social and intellectual support – search seminars for applications
  • Evaluation strategies, trend studies and the identification of new research needs
  • Policy studies and conceptual development on education and informal learning
  • Conference planning – concept focus – moderating – follow up
  • Coach and mentor for young scholars and other persons
  • Good insights on research on education, working life, welfare and functional impairment and as well…
  • Popular adult education (“folkbildning”), research circles, life stories, recognition of prior learning, user involvement in research
  • Studies on lifelong learning, adult education and solidarity between generations
  • Ideas on global encounters and meeting places on research, education and learning
  • Future och work. Work of the future. Job transformation&digitalization.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s